Statut Towarzystwa Resocjalizacyjnego


Tekst jednolity uchwalony na Walnym Zebraniu w dniu 15.01.2014 r.

 

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

Towarzystwo resocjalizacyjne, zwane dalej Towarzystwem, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób działających w obszarze profilaktyki społecznej, wychowania i resocjalizacji i przeciwdziałania marginalizacji społecznej.

§2

Towarzystwo działa na podstawie niniejszego statutu oraz przepisów ustawy "Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.). Czas trwania Towarzystwa jest nieograniczony

 

§3

Towarzystwo działa na podstawie niniejszego statutu oraz przepisów ustawy "Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.). Czas trwania Towarzystwa jest nieograniczony

 

§ 4

 1. Towarzystwo obejmuje swoim działaniem obszar Rzeczpospolitej polskiej. Siedzibą jego władz centralnych jest miasto Warszawa.
 2. W przypadku, gdy wymaga tego realizacja celów statutowych Towarzystwo może prowadzić działalność poza granicami kraju, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.

 

§ 5

 1. Towarzystwo ma prawo do używania oznak i pieczęci według obowiązujących przepisów.
 2. Emblemat Towarzystwa zatwierdza Walne Zebranie na wniosek Zarządu Krajowego.

 

§ 6

Nadzór nad Towarzystwem sprawuje Prezydent m. st. Warszawy (zgodnie z art. 8 ust. 5 pkt. 2 ustawy Prawo o Stowarzyszeniach) oraz, w przypadku uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego, Minister Pracy i Polityki Społecznej (zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie). a.

 

§ 7

Towarzystwo może być członkiem krajowych, zagranicznych lub międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.

 

§8

Towarzystwo opiera swoją działalność przede wszystkim na inicjatywach i pracy społecznej ogółu swoich członków. Do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników. ).

 

Rozdział II
Cele i formy działania

§ 1

Do celów Towarzystwa należy prowadzenie działalności naukowej, oświatowej, wychowawczej, charytatywnej oraz ochrony zdrowia i pomocy społecznej w zakresie:

 1. Formułowania i upowszechniania standardów zawodowych i etycznych w obszarze przeciwdziałania marginalizacji społecznej, profilaktyki społecznej i resocjalizacji;
 2. Szkolenia i doskonalenia zawodowego osób prowadzących działalność w w/w zakresie;
 3. Wdrażania i wspierania programów w obszarze przeciwdziałania marginalizacji społecznej, profilaktyki społecznej i resocjalizacji;
 4. Integracji środowiska zawodowego.

§ 2

Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez prowadzenie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego w obszarach:

 1. Tworzenie, prowadzenie i wspieranie projektów i placówek o charakterze profilaktycznym, wychowawczym i resocjalizacyjnym;
 2. Organizowanie działań na rzecz integracji środowiska zawodowego poprzez:
  1. prowadzenie i wspieranie programów szkoleniowych, edukacyjnych i badawczo-wdrożeniowych w organizacjach i instytucjach zajmujących się przeciwdziałaniem marginalizacji społecznej, profilaktyką społeczną i resocjalizacją,
  2. wypracowywanie i propagowanie standardów zawodowych i etycznych,
  3. popularyzowanie standardów i metodyki pracy poprzez konferencje, seminaria, odczyty etc.,
  4. prowadzenie działalności wydawniczej (przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe),
 3. Podejmowanie współpracy ze stowarzyszeniami i organizacjami o podobnych celach działania;
 4. Prowadzenie nieodpłatnej działalność pożytku publicznego służącej realizacji jego celów statutowych, według zasad określonych w przepisach prawa, a w szczególności ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 5. Prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie dla realizacji celów statutowych;
 6. Rozwijanie innych form działalności służących realizacji celów statutowych.

§3

Towarzystwo realizuje zadania publiczne w zakresie:

 1. Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
 2. Działalności charytatywnej;
 3. Działalności na rzecz mniejszości narodowych;
 4. Ochrony i promocji zdrowia;
 5. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
 6. Promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 7. Upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
 8. Działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
 9. Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 10. Nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
 11. Krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
 12. Upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
 13. Porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;
 14. Upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
 15. Działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 16. Promocji i organizacji wolontariatu;
 17. Działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 pkt 1-32 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2003 nr 96 poz. 873) .

Rozdział III
Członkowie Towarzystwa, ich prawa i obowiązki

§ 1

 1. Członkami zwyczajnymi Towarzystwa mogą być obywatele polscy o pełnej zdolności do czynności prawnych, niepozbawieni praw publicznych oraz cudzoziemcy mający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami, którzy:
  1. złożą pisemną deklarację członkowską;
  2. uzyskają pisemną rekomendację dwóch członków wprowadzających.
 2. Członkiem wprowadzającym może być członek założyciel lub członek Towarzystwa o przynajmniej dwuletnim stażu.
 3. Decyzję o przyjęciu w poczet członków i wykluczeniu z Towarzystwa podejmuje Zarząd Towarzystwa zwykłą większością głosów.
 4. Postanowienie § 12, p.1-2 nie dotyczy członków założycieli Towarzystwa.

§2

Członek zwyczajny Towarzystwa:

 1. Posiada bierne i czynne prawo wyborcze;
 2. Może wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Towarzystwa;
 3. Może korzystać z rekomendacji i opieki Towarzystwa w prowadzonej przez siebie działalności;

§3

 1. Członek Towarzystwa zobowiązany jest do:
 2. Brania udziału w pracach Towarzystwa;
 3. Przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa;
 4. Regularnego opłacania składek członkowskich

§4

Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek:

 1. Rezygnacji pisemnej złożonej na ręce Zarządu Towarzystwa;
 2. Wykluczenia przez władze Towarzystwa za czyny godzące w dobre imię Towarzystwa lub działalność na jego szkodę;
 3. Wykluczenia przez władze Towarzystwa za prowadzenie działalności rażąco sprzecznej ze standardami zawodowymi i etycznymi propagowanymi przez Towarzystwo;
 4. Nieopłacenia składek członkowskich przez okres jednego roku;
 5. Śmierci członka.

§5

Od uchwał w sprawach członkowskich osobie zainteresowanej przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania w terminie 14 dni. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

§6

 1. Osobie fizycznej, szczególnie zasłużonej dla działalności realizowanej i propagowanej przez Towarzystwo Walne Zebranie członków lub Zebranie Delegatów mogą nadać godność członka honorowego.
 2. Członkowi honorowemu przysługują te same prawa co członkom zwyczajnym Towarzystwa.
 3. Członek honorowy zwolniony jest z płacenia składek członkowskich.
 4. Członkostwo honorowe ustaje na skutek:
  1. dobrowolnej rezygnacji;
  2. pozbawienia tej godności przez władze Towarzystwa za czyny godzące w dobre imię Towarzystwa lub działalność na jego szkodę lub prowadzenie działalności rażąco sprzecznej ze standardami zawodowymi i etycznymi propagowanymi przez Towarzystwo;
  3. śmierci członka.

 

 

Rozdział IV
Struktura organizacyjna

§1

 1. Władzami Towarzystwa są władze krajowe i władze oddziałów.
 2. Władzami krajowymi Towarzystwa są:
  1. Walne Zebranie członków lub Delegatów Towarzystwa;
  2. Zarząd Krajowy;
  3. Krajowa Komisja Rewizyjna.
 3. Władze oddziałów są określone w postanowieniach §33 niniejszego statutu.

§2

 1. Kadencja władz wybieralnych Towarzystwa trwa trzy lata.
 2. Wybór władz odbywa się w głosowaniu tajnym, chyba że uchwała Walnego Zebrania Członków lub Zebrania Delegatów stanowi przeprowadzeniu głosowania jawnego.
 3. Uchwały władz zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków tych władz. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia.
 4. W przypadku zmniejszenia się liczby członków władz, władze te mogą dokooptować do swojego składu nowych członków z listy rezerwowej w kolejności uzyskanych przez nich głosów. Liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć połowy składu.

§3

Organy Towarzystwa, których kadencja zakończyła się, działają do chwili powołania organów nowej kadencji.

 

WALNE ZEBRANIE I ZEBRANIE DELEGATÓW

§4

 1. Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walne Zebranie członków Towarzystwa.
 2. Jeżeli liczba członków Towarzystwa przekroczy 300 osób lub zostaną powołane oddziały terenowe, Walne Zebranie może być zastąpione przez Zebranie Delegatów uchwałą Walnego Zebrania.
 3. Wybór delegatów odbywać się będzie w proporcji 1 delegat na 5 osób, na podstawie Regulaminu Wyboru Delegatów zatwierdzonego przez Walne Zebranie Członków. Kadencja delegatów trwa 3 lata.
 4. W przypadku powołania oddziałów terenowych delegaci Oddziałów, w proporcji 1 delegat na pięć osób, będą wybierani w ramach oddziałów na podstawie Regulaminu Delegatów zatwierdzonego przez Zarząd Krajowy.
 5. Walne Zebranie Członków lub Zebranie Delegatów zwoływane jest przez Zarząd Krajowy co najmniej raz na trzy lata, jako zebranie sprawozdawczo wyborcze. Zarząd zawiadamia członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.
 6. Nadzwyczajne Walne Zebranie członków lub Zebranie Delegatów może być zwołane w szczególnie uzasadnionych warunkach na wniosek:
  1. Zarządu Krajowego;
  2. Krajowej Komisji Rewizyjnej;
  3. co najmniej 1/3 liczby członków Towarzystwa.
 7. W Walnym Zebraniu Członków lub Zebraniu Delegatów winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie. W drugim terminie, który może być wyznaczony o godzinę później tego samego dnia, może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników.

 

§5

Walne Zebranie członków lub Zebranie Delegatów:

 1. Rozpatruje i zatwierdza sprawozdania Zarządu Krajowego i Krajowej Komisji Rewizyjnej;
 2. Na wniosek Krajowej Komisji Rewizyjnej udziela absolutorium ustępującemu Zarządowi Krajowemu;
 3. Uchwala program działania Towarzystwa na okres jednego roku;
 4. Wybiera i odwołuje Prezesa Towarzystwa, 2-4 członków Zarządu krajowego i 3-5 członków Krajowej Komisji Rewizyjnej;
 5. Nadaje godność członka honorowego i podejmuje uchwały w sprawie pozbawienia tej godności;
 6. Rozpatruje skargi i odwołania członków Towarzystwa;
 7. Podejmuje uchwały o wysokości składek członkowskich;
 8. Podejmuje uchwały i postanowienia w sprawach będących przedmiotem obrad;
 9. Uchwala zmiany statutu z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu Krajowego. Uchwały Walnego Zebrania Członków lub Delegatów w sprawie uchwalenia statutu lub jego zmiany, podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków w pierwszym terminie lub w drugim terminie, bez względu na liczbę uczestników.

 

ZARZĄD KRAJOWY TOWARZYSTWA

§6

 1. Zarząd krajowy Towarzystwa składa się z 2-4 członków wybranych przez Walne Zebranie.
 2. Na swoim pierwszym po wyborze posiedzeniu Zarząd Krajowy wybiera ze swego grona, w zależności od liczebności Zarządu, Wiceprezesa i Sekretarza, który pełni także funkcje Skarbnika lub dwóch Wiceprezesów, Skarbnika i Sekretarza.
 3. Członkami Zarządu Krajowego nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 

 

§7

 1. Do kompetencji Zarządu Krajowego należy:
  1. Opracowywanie projektów działalności merytorycznej Towarzystwa;
  2. Kierowanie bieżącymi sprawami Towarzystwa;
  3. Reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz;
  4. Podejmowanie decyzji w sprawach członkowskich;
  5. Zwoływanie Walnego Zebrania lub Zebrania Delegatów i Zebrań nadzwyczajnych i przygotowywanie ich obrad;
  6. Podejmowanie decyzji o powoływaniu i rozwiązywaniu organów terenowych;
  7. Sprawowanie nadzoru nad jednostkami terenowymi i organami pomocniczymi Towarzystwa;
  8. Zarządzanie majątkiem Towarzystwa;
  9. Kierowanie działalnością gospodarczą Towarzystwa.
 2. Zarząd krajowy może udzielić osobom kierującym pracami Biura Zarządu, Oddziałów oraz innych jednostek organizacyjnych Towarzystwa stałych pełnomocnictw ogólnych do działania w imieniu Towarzystwa, w granicach zwykłego Zarządu.
 3. Zarząd Krajowy uchwałą może postanowić o rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej przez Towarzystwo i określić przedmiot i zakres prowadzonej działalności gospodarczej.

§8

Zebrania Zarządu Krajowego odbywają się nie rzadziej niż raz na 3 miesiące.

KRAJOWA KOMISJA REWIZYJNA

 

§9

 1. W skład Komisji wchodzić może 3-5 osób.
 2. Na pierwszym po wyborach posiedzeniu Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona Przewodniczącego.

§10

Do kompetencji Krajowej Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Kontrolowanie działalności Towarzystwa i jego organów terenowych;
 2. Składanie sprawozdań i wniosków w przedmiocie absolutorium na Walnym Zebraniu;
 3. Występowanie do Zarządu Krajowego z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania.

§11

Członkowie Komisji Rewizyjnej:

 1. Nie mogą być członkami Zarządu Krajowego Towarzystwa ani Zarządów Oddziałów Towarzystwa ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia;
 2. Nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§12

Członkowie Komisji Rewizyjnej nie pobierają z tytułu pełnionej funkcji wynagrodzenia.

§13

Członkom Krajowej Komisji Rewizyjnej przysługuje prawo uczestnictwa w zebraniach Zarządu Krajowego i władz Oddziałów Terenowych.

 

Rozdział V
Oddziały Terenowe Towarzystwa

§1

 1. Jednostkami terenowymi Towarzystwa są oddziały Terenowe.
 2. Oddział Towarzystwa może być powołany na wniosek co najmniej 15 członków Towarzystwa, działających na danym terenie, decyzją Zarządu Krajowego.

§2

 1. Jednostkami terenowymi Towarzystwa są oddziały Terenowe.
 2. Oddział Towarzystwa może być powołany na wniosek co najmniej 15 członków Towarzystwa, działających na danym terenie, decyzją Zarządu Krajowego.

§3

 1. Władzami oddziału są:
  1. Zebranie Członków Oddziału;
  2. Zarząd Oddziału;
  3. Komisja Rewizyjna Oddziału.
 2. Kadencja władz oddziału trwa trzy lata.
 3. Decyzje władz oddziału zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że uchwała zgromadzonych stanowi inaczej. W Walnym Zebraniu Członków lub Zebraniu Delegatów winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie. W drugim terminie, który może być wyznaczony o godzinę później tego samego dnia, może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników.

§4

 1. Zebranie Członków Oddziału jest najwyższą władzą oddziału.
 2. Zebranie Członków Oddziału odbywa się co najmniej raz w roku.
 3. Do kompetencji Zebrania Członków Oddziału należy:
  1. wybór Zarządu Oddziału w liczbie 3 osób, w tym Prezesa Oddziału;
  2. wybór Komisji Rewizyjnej Oddziału w liczbie trzech osób;
  3. określanie podstawowych kierunków działalności oddziału;
  4. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu Oddziału i sprawozdań Komisji Rewizyjnej;
  5. udzielanie absolutorium Zarządowi oddziału na wniosek Komisji Rewizyjnej;
  6. wybór Delegatów na Zebranie Delegatów;
  7. rozpatrywanie wniosków członków Oddziału.

§ 5

 1. Zarząd oddziału kieruje bieżącą pracą oddziału zgodnie ze statutem Towarzystwa, uchwałami władz krajowych i uchwałami Zebrania Członków Oddziału.
 2. Członkami Zarządu Oddziału nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 

§6

 1. Do zadań Zarządu Oddziału należy:
  1. Opracowywanie projektów działalności merytorycznej Oddziału;
  2. Kierowanie bieżącymi pracami Oddziału;
  3. Reprezentowanie Towarzystwa w zakresie przekazanym mu przez Zarząd Krajowy;
  4. Zwoływanie Zgromadzeń Członków Oddziału i przygotowywanie ich obrad;
  5. Podejmowanie decyzji o przyjmowaniu i skreślaniu z listy członków oddziału
  6. Prowadzenie całości spraw finansowych i gospodarczych Oddziału w zakresie określonym przez Zarząd Krajowy, w tym obligatoryjnie zbieranie składek członkowskich; Do reprezentacji Oddziału w sprawach majątkowych upoważniony jest Prezesa Oddziału jednoosobowo lub dwóch Członków Zarządu Oddziału działających łącznie.
  7. Zarząd Oddziału uchwałą może postanowić o rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej przez Oddział Towarzystwa i określić przedmiot i zakres prowadzonej działalności gospodarczej.
  8. przekazywanie 1/3 wysokości składek członkowskich na potrzeby administracyjne Zarządu Krajowego Towarzystwa;
  9. Składanie Zarządowi Krajowemu rocznych sprawozdań z działalności merytorycznej oraz wyników działalności finansowej i gospodarczej do dnia 31 stycznia roku następnego po roku sprawozdawczym.
 2. O ważności pism i dokumentów Oddziału decydują podpisy Prezesa lub dwóch Członków Zarządu Oddziału działających łącznie.

§ 7

 1. Komisja rewizyjna Oddziału przeprowadza kontrolę i lustrację oddziału.
 2. Komisja Rewizyjna Oddziału składa roczne sprawozdania ze swej działalności Krajowej Komisji Rewizyjnej do dnia 31 stycznia roku następnego po roku sprawozdawczym.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału:
  1. nie mogą być członkami Zarządu Krajowego Towarzystwa ani Zarządów Oddziałów Towarzystwa ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia;
  2. nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ściganez oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 

 

 

Rozdział VI
Majątek i fundusze Towarzystwa

§ 1

 1. Majątek Towarzystwa stanowią; nieruchomości, ruchomości i fundusze.
 2. Do wykonywania zadań statutowych Towarzystwa służą fundusze, w skład których mogą wchodzić:
  1. składki członkowskie;
  2. wpływy z działalności statutowej;
  3. dotacje ze źródeł rządowych, samorządowych, pozarządowych i zagranicznych;
  4. dochody z tytułu zadań zleconych przez jednostki administracji państwowej;
  5. dochody z własnej działalności gospodarczej prowadzonej zgodnie z obowiązującymi przepisami;
  6. darowizny, zapisy i spadki;
  7. środki z ofiarności publicznej (Przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 15 marca 1933r. o zbiórkach publicznych);
  8. inne.

§ 2

 1. Oświadczenia woli w imieniu Towarzystwa składa Prezes jednoosobowo lub dwóch Członków Zarządu działających łącznie.
 2. W przypadku likwidacji Oddziału jego majątek przechodzi na własność Towarzystwa.
 3. Do reprezentacji Towarzystwa w sprawach majątkowych upoważniony jest Prezesa Towarzystwa jednoosobowo lub dwóch Członków Zarządu Towarzystwa działających łącznie.

§ 3

Zabronione jest:

 1. Udzielanie pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",
 2. Przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. Wykorzystywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Towarzystwa,
 4. Zakup na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie organów Stowarzyszenia lub pracownicy oraz ich osoby bliskie. Dla potrzeb niniejszego statutu przez szczególne zasady należy rozumieć zasady odbiegające od powszechnie stosowanych w stosunkach między osobami trzecimi.

 

§ 4

 1. Towarzystwo lub Odział Towarzystwa może prowadzić działalność gospodarczą.
 2. Działalność gospodarcza jest działalnością dodatkową w stosunku do działalności statutowej. Cały dochód z działalności gospodarczej przeznaczany jest na cele statutowe.
 3. Działalność gospodarcza jest wyodrębniona rachunkowo od innych form działalności w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników zgodnie z przepisami o rachunkowości.
 4. Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą bezpośrednio lub poprzez wyodrębnione organizacyjne zakłady zgodnie z obowiązującymi ogólnie przepisami prawa.
 5. Towarzystwo nie może prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego i działalności gospodarczej w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności.

 

Rozdział VII
Postanowienia końcowe

§ 1

Uchwałę o rozwiązaniu się Towarzystwa podejmuje Walne Zebranie członków lub Zebranie Delegatów większością ? głosów przy obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do udziału w Zebraniu.

§ 2

W przypadku likwidacji towarzystwa decyzję o przeznaczeniu jego majątku podejmie Walne Zebranie Członków lub Zebranie Delegatów i wyznacza likwidatora.

§ 3

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem stosuje się odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności ustawy "Prawo o stowarzyszeniach" z dnia 7 kwietnia 1989 r. poz. 104 z późniejszymi zmianami.

 

Prezes Zarządu
Marek Liciński
Wiceprezes Zarządu
Jan Dąbkowski
Członek Zarządu
Paweł Niewodowski

KONTAKT


Siedziba:
03-450 Warszawa
ul. Ratuszowa 11
e-mail: towres@wp.pl
tel. 728 459 775


Nasze konto:
ING Bank Śląski S. A.
Nr 48 1050 1025 1000 0090 3037 8252


Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Akceptuję