Realizowane programy

RAZEM KU ZMIANIE

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021–2030

W okresie od 01.06.2021 do 31.12.2021 realizujemy środowiskowy program psychoprofilaktyczny dla rodzin zagrożonych marginalizacją, dorosłych oraz młodzież w trudnej sytuacji życiowej, szukających pomocy w rozwiązywaniu swoich problemów. Projekt zakłada przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i zwiększenie aktywności i integracji społecznej wśród rodzin wieloproblemowych na terenie powiatu piaseczyńskiego.

Głównymi celami jakie stawiamy sobie w tym zadaniu jest poprawa funkcjonowania rodzin, odbudowa ich morale i poczucia sprawczości a następnie reintegracja społeczna. Zakładane cele chcemy osiągnąć m.in. poprzez objęcie intensywną pomocą i profesjonalnym wsparciem osób i rodzin wieloproblemowych, wykazujących problemy w samodzielnym funkcjonowaniu, wielodzietnych, w których występują trudności opiekuńczo-wychowawcze. Rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu niskich kompetencji społecznych ale też ze względu na warunki materialne. Program składa się z równolegle prowadzonych działań: Poradni oraz Programu Pracy Środowiskowej w formule asysty. Zadanie realizowane będzie na terenie powiatu piaseczyńskiego, ze szczególnym uwzględnieniem terenów wiejskich.

Komu pomagamy:

 • Rodzicom borykającym się z problemami wychowawczymi
 • Osobom zagrożonym lub dotkniętymi uzależnieniami oraz ich rodzinom
 • Rodzinom i osobom przeżywającym problemy emocjonalne, kryzysy życiowe, problemy w relacji z partnerem.
 • Rodzinom, które maja problemy wychowawcze z dziećmi w różnym wieku.
 • Młodzieży do 21 roku życia, która ma problemy osobiste, rodzinne i społeczne.

 

W jaki sposób pomagamy:

 • W miarę możliwości wsparciem staramy się objąć całą rodzinę, a naszą podstawową formułą jest praca środowiskowa – Asysta wspierająca rodzinę.
 • Ponadto osoby zainteresowane mogą skorzystać z Konsultacji specjalistycznych (psychologicznych, rodzinnych, konsultacji wychowawczych)

 

Warunkiem skorzystania z pomocy jest całkowita dobrowolność oraz chęć zrozumienia i rozwiązania swoich problemów.
Z pomocy naszych specjalistów można korzystać bezpłatnie.
Dyżury odbywają się w siedzibie Poradni Stowarzyszenia Penitencjarnego „PATRONAT”
w Piasecznie przy ul. Wojska Polskiego 7/118

 

Projekt dofinansowany ze środków
Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
NOWEFIO na lata 2021–2030

      

 

PRASKA GRUPA MŁODZIEŻOWA

Projekt współfinansowany przez Miasto Stołeczne Warszawa w ramach zadania Młodzi Obywatele Warszawy

 

W projekcie weźmie bierze 14 osobowa grupa młodzieży z warszawskiej Pragi Północ. Młodzież ta bierze udział w szeregu zajęć grupowych nastawionych na edukację samorządową oraz rozwijanie postaw obywatelskich:
1. Seminaria „Grupa jako jednostka samorządowa” Uczestnicy projektu tworzą społeczność i w naturalny sposób uczą się współpracy i zasad samorządności. Grupa sama wyznacza sobie cele, planuje je, realizuje i rozlicza. Taka forma zajęć najlepiej przygotowuje uczestników do samodzielnego i świadomego kierowania swoim postępowaniem.
2. Cykl wyjazdowych warsztatów „Młody obywatel”: Młodzież, w trakcie weekendowych wyjazdów ma okazję nauczyć się współpracy oraz tworzenia otwartości i poczucia bezpieczeństwa w grupie. Prowadzone są zajęcia mające na celu rozwój umiejętności samoobsługi, nastawione na poprawę funkcjonowania zadaniowego. Wychowankowie sami robią zakupy, przygotowują posiłki, dzielą się obowiązkami związanymi ze sprzątaniem. Wieczorami w dobranych w pary lub trójki zespołach przygotowują zajęcia dla grupy. Zajęcia grupowe oraz wszystkie te zadania pozwolają im poznać lepiej siebie, swoje mocne i słabe strony, umożliwia im na rozwijanie postawy akceptacji i tolerancji.
3. Cykl zajęć nastawionych na przeciwdziałanie „mowie nienawiści”, agresji i nietolerancji. Zajęcia są nastawione na przeciwdziałanie formom wypowiedzi i zachowaniom agresywnym opartym na uprzedzeniach i nietolerancji tj. rasizm, homofobia, ksenofobia, antysemityzm. Zajęcia są ukierunkowane na poszerzanie świadomości na temat różnorodności kulturowej, zrozumienie i analizę takich zjawisk jak hejting, cybermobing i trolling.
4. Zajęcia plenerowe kształtujące wiedzę o Warszawie i patriotyzm „Moje Miasto” Celem zajęć jest poszerzenie wiedzy uczestników na temat Warszawy, jej historii i ciekawych, nieznanych dotąd miejsc w mieście. Zajęcia są prowadzone w formie gier terenowych i zajęć edukacyjnych. Ponadto młodzież ma szansę zapoznać się z innymi niż Praga Północ dzielnicami Warszawy, zapozna się z topografią miasta, nauczy się korzystania z mapy, GPS, lokalizatorów internetowych, rozkładów jazdy, itp. co poprawi umiejętności zadaniowe uczestników w zakresie samodzielnego podróżowania i przemieszczania się po mieście.
Logo UM Warszawa 

PRASKI KLUB MŁODZIEŻOWY

Projekt współfinansowany ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

 

Celem projektu jest wsparcie grupy młodzieży z warszawskiej Pragi Północ w przygotowaniu do samodzielności.

 

 • Projekt realizowany w okresie 7 miesięcy (od czerwca do grudnia 2014 r.) obejmuje:
 • współpracę z indywidualnymi asystentami usamodzielnienia,
 • zajęcia socjoterapeutyczne,
 • szereg warsztatów tematycznych,
 • 3 tygodniowy obóz socjoterapeutyczny,
 • biwaki,
 • staże zawodowe

 

Główną formą pomocy dorastającej młodzieży jest asysta usamodzielnienia, która jest innowacyjną metodą wypracowaną przez zespół Towarzystwa Psychoprofilaktycznego i której wdrażanie jest wspierane przez autorów metody. Proponowany model usamodzielnienia zakłada rozpoczęcie pracy z wychowankiem, gdy ma on 14-15 lat. Relacja wychowanka z asystentem bazuje na więzi i zaufaniu. Jej celem jest nie tylko pomoc w uzyskaniu niezbędnych do dorosłości doświadczeń i umiejętności ale przede wszystkim rozwiązanie problemów emocjonalnych blokujących rozwój wychowanka. Cały proces usamodzielnienia prowadzony jest przez jedną osobę - asystenta usamodzielnienia, który jest w stałym i intensywnym kontakcie z wychowankiem oraz ze wszystkimi ważnymi dla niego osobami. Koordynuje także pozostałe działania wspierające rozwój wychowanka. Pomoc asystenta ma charakter zindywidualizowany, jest dostosowana do potrzeb i możliwości wychowanka oraz dotyczy wyłącznie spraw i obszarów wspólnie uzgodnionych z podopiecznym. Asystent w swojej pracy nie łączy różnych ról zawodowych wobec wychowanka (np. kuratora czy pracownika socjalnego od którego zależy przyznanie świadczeń finansowych). Wychowanek akceptuje osobę asystenta, w razie konfliktu lub chęci zmiany opiekuna może odwołać się do osoby sprawującej nadzór nad pracą zespołu asystentów.

 

 • Obszary pracy asystenta usamodzielnienia:
 • pomoc w rozwiązywaniu problemów zgłaszanych przez wychowanka
 • pomoc w rozwiązywaniu problemów emocjonalnych
 • przygotowanie do budowania bliskich relacji i założenia rodziny
 • trening umiejętności społecznych i zadaniowych
 • praca z rodziną wychowanka
Logo www.mpips.gov.pl
Logo www.pozytek.gov.pl 

PRZYGOTOWANIE DO SAMODZIELNOŚCI

Projekt współfinansowany ze środków otrzymanych od wojewody Mazowieckiego

 

Projekt realizowany w okresie 6 miesięcy (od lipca do grudnia 2014 r.).
 1. Cele projektu:
 2. Integracja społeczna i przygotowanie do dorosłości zagrożonej wykluczeniem społecznym młodzieży z Pragi Północ.
 3. Wspieranie rozwoju emocjonalnego, społecznego i intelektualnego uczestników programu.
 4. Przygotowanie młodych ludzi do pracy zawodowej poprzez stworzenie im możliwości zdobywania pierwszych doświadczeń w przyjaznych miejscach pracy.
 5. Poprawa funkcjonowania społecznego rodzin wychowanków i relacji w tych rodzinach.
 • Sposób realizacji:
 • rozwój osobisty - indywidualna pomoc asystenta, który wspiera, doradza, motywuje oraz czuwa nad organizacją i przebiegiem poszczególnych zadań,
 • rozwój społeczny – zajęcia socjoterapeutyczne nastawione na naukę współpracy, odpowiedzialności, komunikacji, wyrażanie emocji w sposób akceptowany społecznie,
 • warsztaty tematyczne – przygotowanie do wyboru zawodu, pracy, nauka programów użytkowych,
 • staże zawodowe – przygotowanie do podjęcia pracy,
 • edukacja - pomoc w nauce, nauka języka angielskiego.
Logo www.mazowieckie.pl

KONTAKT


Siedziba:
03-450 Warszawa
ul. Ratuszowa 11
e-mail: towres@wp.pl
tel. 728 459 775


Nasze konto:
ING Bank Śląski S. A.
Nr 48 1050 1025 1000 0090 3037 8252


Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Akceptuję